Общи условия за ползване.

I. ПРЕДМЕТ НА ДОКУМЕНТА 

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „Пъзелнариум“ ЕООД, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и потребителите, наричани по-долу КЛИЕНТИ, на предоставяните от него услуги на информационното общество, наричани по-долу ИГРАТАТА.

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 1. Наименование на Доставчика: „Пъзелнариум“ ЕООД
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София, ул. "Екатерина Ненчева" 10
 3. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, ул. "Екатерина Ненчева" 10
 4. Данни за кореспонденция:
  • Email: info@puzzlenarium.com
  • Телефонен номер: 0879380665
  • Адрес: гр. София, ул. "Екатерина Ненчева" 10
  • Уеб-сайт: https://puzzlenarium.com
 5. Надзорни органи:
  1. (1) Комисия за защита на личните данни
   Адрес: гр. София,ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15, тел.: (02) 940 20 46
   факс: (02) 940 36 40
   Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg Уеб сайт: www.cpdp.bg
  2. (2) Комисия за защита на потребителите
   Адрес: 1000 гр.София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,
   тел.: 02 / 980 25 24
   факс: 02 / 988 42 18
   гореща линия: 0700 111 22 Уеб сайт: www.kzp.bg

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УСЛУГАТА

Чл. 3. Услугата, предоставяна от Доставчика на Ползвателя представлява услуга на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия. Основните характеристики на Услугата са следните:

1. С всяко ползване на услугите, включително с посещението на Интернет сайта www.puzzlenarium.com, както и чрез задействане на електронни препратки от началната или която и да е друга страница от сайта, Клиентите извършват електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, с което декларират, че са запознати с Общите условия, съгласяват се с тях и се задължават да ги спазват.

2. Всеки Клиент е длъжен да се запознае и спазва разпоредбите на тези Общи Условия в интерес на общата безопасност по време на играта. Спазването им е условие за участието му в Играта.

3. Доставчикът има право по всяко време едностранно да променя тези Общи Условия, като съответната промяна влиза в сила от публикуването на изменените Общи Условия на Интернет сайта www.puzzlenarium.com.

4. Клиентите проверяват сами за промени в Общите Условия на www.puzzlenarium.com. Ако Общите Условия бъдат изменени след като Клиент е направил резервация за Игра, в отношенията му с Доставчика важат Общите Условия преди изменението им.

5. Играта се провежда в специално изградено за тази цел помещение и при спазване на установените правила за участие в нея.

6. Продължителността на играта е 60 минути, като в нея могат да вземат участие минимум 2 души и максимум 6 души, като след изтичане на времето всички Клиенти трябва да напуснат игралното помещение, независимо дали са решили всички загадки.

7. Играта е подходяща за всеки, който обича да се забавлява. Лица под 14 години, могат да вземат участие само с придружител (лице навършило 18 години) или с член от екипа ни. За лица под 7 години играта е безплатна.

8. За участие в Играта следва да бъде подадена предварителна заявка за резервация на игра. През резервационната система в сайта на Играта е допустимо да се направи резервация най-късно до 24 часа преди началото на играта. След този срок резервация е допустимо да се направи само чрез оставения телефон за контакт.

9. При направа на резервация за Играта Клиентите доброволно предоставят личните си данни: имена, телефонен номер и email адрес.

10. Лицето което прави резервацията е изцяло отговорно за правилното въвеждане на личните си данни във формата за резервации и гарантира истинността им.

11. Промяна на резервация е възможна, само след като се свържете с нас чрез имейл или телефон, но не по-късно от 48 часа преди старта на играта, като новия ден и час ще бъде съобразен спрямо възможностите в нашия календар. Подобни промени се допускат до два пъти на регистриран екип.

12. В случай, че Клиентите закъснеят повече от 15 минути, от обявеното начало на Играта, заплатената сума не се възстановява. Изключение може да се направи единствено в случай, че след конкретната резервация следващият час е свободен.

13. При неявяване на Клиентите в резервираният от тях ден и час и без предупреждение, заплатената от тях сума не подлежи на възстановяване. Възстановяване на заплатени суми е възможно само и единствено след уведомяване на наш служител по имейл или телефон, но не по-късно от 48 часа преди старта на играта.

14. Доставчикът не дължи възстановяване на суми, в случай, че участниците са започнали играта, но са останали недоволни от нея.

15. При запазване на час за игра задължително се заплаща депозит в размер на 40 лв., в срок до 48 часа от създаването на резервацията. Налични са различни средства за плащане – с карта, ePay, Easypay, или в брой на място в офиса на Доставчика. При липса на заплатен депозит резервацията се анулира автоматично. Това не важи за резервации създадени в срок по-кратък от 48 часа от тяхното настъпване, но е задължително клиентите да потвърдят по телефона тяхната резервация.

16. В зависимост от метода на плащане заплатените суми се възстановяват по различен начин:

* Ако сте заплатили с Кредитна/Дебитна карта, средствата ще бъдат възстановени в 14 дневен срок по картата, от която е направено плащането.

* Ако сте заплатили със системата ePay, средствата ще бъдат възстановени в 14 дневен срок във вашият ePay акаунт.

* Ако сте заплатили с 10 цифрен код на каса на Easypay, средствата ще бъдат възстановени в брой, в нашия офис, след предоставяне на удостоверението за плащане издадено ви от каса на Easypay.

* Ако сте заплатили на място, средствата ще бъдат възстановени в брой, в нашия офис, след предоставяне на касовата бележка.

17. Цените за участие в Играта са публикувани в интернет сайта www.puzzlenarium.com

18. Със съгласие за резервация в друга стая на друг Доставчик, направена от представител на СДРУЖЕНИЕ ЕМОУШЪН, ще се счита, че сте се съгласили автоматично с направата на резервацията, с Общите Условия и на другия Доставчик, като декларирате, че ще се запознаете с тях от сайта на съответният организатор или на място при посещението си.

19. С подаването на заявка за резервация на игра и/или с влизането в помещенията, които са под видеонаблюдение, се счита, че Клиентите са информирани за осъществяваното видеонаблюдение и се съгласяват с него. То е продиктувано както от естеството и принципите на Играта, така и с оглед сигурността и безопасността на участниците. Клиентите също така се съгласяват видео и звукозаписите от Играта да бъдат съхранявани и обработвани от Доставчика за период от 1 година и да бъдат използвани от дружеството за статистически и маркетингови цели без ограничение на време, територия, среда, начини и средства на използване. Ако Клиентите не са съгласни с посоченото в предходното изречение, могат да изразят писмено несъгласието си, като подадат на място нарочна декларация.

20. Клиентите са длъжни да преминат през инструктаж за безопасност и запознаване с условията на Играта (които са налични в Интернет сайта и в обектите за провеждане на Играта), непосредствено преди старта на играта. Не се допускат до игра Клиенти, които не са дали писмено съгласие във вид на декларация.

21. В Играта не се допускат до участие бременни жени, лица страдащи от клаустрофобия, хипертония, сърдечно-съдови заболявания и др. Доставчикът не носи никаква отговорност за евентуални инциденти с Клиенти, които въпреки лошото си здравословно състояние, вземат участие в играта.

22. Клиент може да прекрати по всяко време своята игра и да напусне помещението, като останалите участници могат да продължат започналата вече игра.

23. Участието в Играта е на собствена отговорност и Доставчикът не носи никаква отговорност за инциденти, възникнали травми или наранявания по време на Играта, случили се в следствие на неправилно действие на Клиент, при неспазване на правилата.

24. По време на Играта личните вещи на Клиентите са в заключени шкафчета, ключ за които имат единствено те. Доставчикът не носи отговорност за заключените вещи по време на протичане на Играта.

25. В помещението, в което се провежда Играта е забранено внасянето на всякакви вещи, които биха могли да причинят вреди на Клиентите или на обзавеждане, инструменти и съоръжения, които са част от помещението и играта.

26. В помещението, в което се провежда Играта е абсолютно забранено внасянето и употребата на алкохол, наркотични вещества, както и тютюнопушенето. Клиенти употребили алкохол или наркотични вещества не се допускат на територията на обекта.

27. Не се допускат до участие лица, проявяващи агресия и които биха причинили щети и повреди в помещението или биха подстрекавали други участници да извършват нарушения. В случай на поведение, с което се причиняват каквито и да е било вреди по време на Играта, Клиента се отстранява принудително.

28. Доставчикът може да прекрати Играта по всяко време в случай на неспазване на правилата, неправилна и злонамерена игра или агресивно поведение от страна на Клиент и/или Клиенти. В този случай Доставчикът няма да дължи възстановяване на платените от участниците такси.

29. Доставчикът си запазва всяко право да претендира за обезщетение в случай на умишлено или неумишлено повреждане от страна на Клиент на обзавеждане, инструменти и съоръжения, които са част от помещението и играта.

30. Всяка информация относно Играта представлява търговска тайна и е конфиденциална и не може да се разпространява и използва от Клиентите по какъвто и де е начин.

31. Забранено е копирането, разпространяването или създаването на други игри, които могат да се считат на производни на Играта. Доставчикът си запазва всички права да предприеме правни действия срещу всяко лице, което е извършило нарушение на правото на интелектуална собственост.

32. По време на Играта не е разрешено аудио и видео заснемане, както и правене на снимки от страна на Клиентите, както и публикуването им в социалните мрежи и Интернет.

33. Доставчикът не носи отговорност, ако форсмажорни обстоятелства, като природни бедствия и катаклизми, военни действия, стачки, прекратяване на електрозахранване или подаване на интернет направят невъзможно протичането на Играта. В такъв случай отговорността на Доставчикът се изчерпва с уговаряне на различен час за Игра или с възстановяване на предплатена сума.

34. Достъвчикът може да прекъснe временно или окончателно Играта при възникване на технически проблем (повреда или несработване на игрален компонент), който прави невъзможно нормалното протичане на Играта, и доколкото този проблем не се дължи на действие или бездействие на Играч. При наличие на някоя от горните предпоставки Доставчикът може да обезщети Клиентите с уговаряне на различен час за Игра или с възстановяване на предплатена сума.

35. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на 01.01.2018 г.

* ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ!!! 

Във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка, провеждането на всички дейности на територията на търговския обект, ще се осъществяват по следният начин:

Дезинфекция на площите преди и след всяка група.

При влизане в търговския обект, на всеки клиент ще се предоставя дезинфектант за ръце, както и предпазни ръкавици.

Всеки клиент трябва да носи предпазна маска на лицето, по време на престоя си в търговския обект.

Задължително спазване на дистанция между клиент и служител от 1.5 метра.

Молим за Вашето съдействие и разбиране.